Marital rape

September 11, 2021 People's Tonight 1540 views

ANG konsepto ng “marital rape” ay pag-aaralan ng aking mga estudyante sa Art. 68 ng Family Code. Tungkulin ng mister na mahalin at protektahan ang kanyang misis at hindi pagmalupitan bagkus ay ipagtanggol ang asawa sa pang-aapi at pang-aabuso.

May karapatan bang tumanggi si misis sa kalabit ni mister?

Hindi pag-aari ni mister ang katawan ng kaniyang misis. Ang pakikipagtalik sa loob ng kasal, ay kusang loob na pinahihintulot ng magkabilang panig. Kung tumanggi si misis ngunit sumigi pa rin si mister, ito ay MARITAL RAPE. Ito ang malinaw na patakaran ng RA 8353 o Anti-Rape Law ng 1997 na tumatalima sa 1981 United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women .

Ang ebolusyon ng batas sa panggagahasa ay matutunton sa sinaunang gawì ng mga Ingles na ‘pagdukot ng nobya’ o “bride capture” ng isang lalaki sa isang dalagang birhen para gahasain at nang mapilitang ikasal ito sa kanya. Dahil ang dalaga ay tinuturing na pag-aari ng ama, ang lalaking nanggahasa ay pinapanagot ng batas sa pagnanakaw niya ng ari-arian.

Ang mga kababaihan noon ay itinuturing bilang bagay o kalakal na pag-aari ng ama o ng asawang lalake at ang pananaw na ito ay nakatuntong sa tatlong teyorya.

Sa teyorya ng chattel( ika-6 na siglo), ang isang dalaga ay pag-aari ng kanyang ama hanggang sa siya ay ipakasal ng ama, at pagkaraan nito ang pag-aari sa kanya ay isasalin sa kanyang mister. Ang lalaking nagkasala ng “bride capture” ay kailangan bayaran ang ama ng babae. Dahil dito, ang pagbili sa babae at pagpapakasal ay tinuring na magkasingkahulugan.

Sa teyorya ng “coverture”(ika-11 siglo hanggang ika-16 na siglo), naglalaho ang pagkakilanlan ng sarili ng isang dalaga sa oras na mag-asawa siya. Dahil dito, ang isang asawang lalaki ay may karapatang parusahan ang kanyang asawa, bugbugin ito at ikulong kung siya ay gumawa ng mali o sumuway sa gusto ng mister.

Ang ikatlong teyorya ang pagkakaisa ng mag-asawa, na katulad na konsepto ng “coverture”. Sa pagpapakasal, ang babae ay tinuturing na ka-isa ng kanyang mister na tagapangasiwa ng ari-arian ng pamilya. Walang karapatan ang ginang na pumasok sa kontrata, maghabol sa ibang tao, magmay-ari ng mga ari-arian o sumulat ng huling habilin.

Noong ika-17 siglo, si Sir Matthew Hale ( Lord Hale) ng Inglatera, ang nakabuo ng “irrevocable implied consent theory” na di kalaunan ay nagluwal sa patakaran ng “marital exemption” sa panggagahasa. Sinabi niya na:

“Ang asawang lalaki ay hindi maaaring magkasala ng panggagahasa sa kanyang ligal na misis, sapagkat sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng babae sa kontrata ng kasal , nangangahulugan ito ng pagpayag ng babae sa pakikipagtalik sa kanyang mister, at ito ay hindi na niya maaaring bawiin.”

Samakatuwid, walang pananagutan sa batas ang isang lalaki kung puwersahan at marahas niyang sinisipingan ang kanyang misis na ayaw makipagtalik sa kanya kahit na maliwanag na ang naturang kilos na ito ay panggagahasa kung ginawa niya ito sa ibang babae. Basta may winagayway na kontrata ng kasal ang lalake, wala siyang kaso ng panggagahasa sa kawawang esposa.

Noong 1970s, inumpisahan ng mga kilusan ng kababaihan sa Amerika na masigasig na hingin na isantabi na ang konsepto ng marital exemption dahil labag ito sa karapatan ng mga babaeng may asawa.

Noong 1983, ang patakaran ng marital exemption ay ibinasura ng Court of Appeals ng New York sa People v. Liberta dahil labag ito sa Konstitusyon sapagkat walang matinong rason para pag-ibahin ang panggagahasa sa babaeng may asawa at walang asawa. Pinaliwanag ng Court of Appeals na : “Ang iba`t ibang mga katuwirang nagtatanggol sa marital exemption ay mula sa makalumang palagay tungkol sa pagsang-ayon at mga karapatan sa pag-aari sa ilalim ng konsepto ng kasal na hindi kayang tumindig kahit sa simpleng pagsisiyasat sa modernong panahon. “

“Ang panggagahasa ay hindi lamang pakikipagtalik na hindi pumayag ang isang panig. Ito ay marahas na kilos na lumalapastangan sa integridad ng katawan ng biktima at madalas na sanhi ng matindi at pangmatagalang pisikal at saykolohiyal na pinsala. Upang isipin na ang pagpapakasal ng babae ay nangangahulugan ng pagpayag sa naturang karahasan at kalapastanganan, ay balighòng katuwiran. Ang kasal ay hindi isang lisensya para sa isang mister na puwersahang hubaran, pumatong at sumiping sa kanyang misis nang walang pakundangan. Ang isang misis ay may parehong karapatan na kontrolin ang kanyang sariling katawan tulad ng isang dalaga. Kung ang isang asawang lalaki ay “nasaktan” sa pagtanggi ng kanyang asawa na makipagtalik, dapat siyang humingi ng kaluwagan sa mga korte na namamahala sa mga relasyon sa tahanan, hindi sa “marahas o mapilit na sariling sikap .”

Noon 1993, ang panggagahasa sa misis ay naging krimen na sa lahat ng 50 estado ng Amerika.

Ang lumang probisyon ng panggagahasa sa Artikulo 335 ng RPC ay nakasunod sa teyorya ni Lord Hale. Ibinasura na ito ng R.A. 8353. Binago nito ang klasipikasyon ng panggagahasa bilang isang krimen laban sa tao sa Artikulo 266-A-D na dating isang krimen laban sa kalinisan ng puri na tanging biktima lamang ang maaaring magdemanda. Si Edgar Jumawan ang unang nagkasala ng marital rape( People v. Edgar Jumawan, G.R. No. 187495 April 21, 2014).

AUTHOR PROFILE